Verkehrsplanung und Verkehrstechnik | Institut für Verkehrswissenschaften

Technische Universität Wien

BRAWISIMO (2011) Slovensky

Deutsch / Slovensky

finanziert von

EU
creating the future

Východiská projektu

Východný región v Rakúsku s provinciami Viedeň, Dolné Rakúsko a severný Burgenland (2,5 milióna obyvateľov) a západoslovenský región, so samosprávnymi krajmi Bratislava a Trnava (1,2 milióna obyvateľov), majú spoločne asi 3,7 milióna  obyvateľov. Ich regionálne centrá sú od seba navzájom vzdialené len 65 km a od pádu železnej opony tvoria spolu dynamicky sa rozvíjajúci hospodársky priestor, ktorý je tiež známy ako Twin City Región.

To vedie k silnému nárastu cezhraničnej dopravy, ktorý sa vstupom Slovenska do schengenského priestoru a voľnejším prístupom do okolitého trhu práce bude ešte viac zvyšovať. Zvládnuť nárast dopravy šetrným a trvalo udržateľným spôsobom k životnému prostrediu, si vyžaduje starostlivú prípravu rozhodovania pri plánovaní, či už infraštruktúry alebo organizačných opatrení, a to so zreteľom na všetky druhy dopravy.

Na prípravu plánovacích rozhodnutí, je nutné mať k dispozícii údaje o doprave a mobilitnom správaní sa obyvateľov v oboch regiónoch, najmä pre cezhraničnú dopravu. Tieto údaje potom v konečnom dôsledku slúžia pre prípravu dopravno-organizačných a infraštruktúrnych  plánovacích rozhodnutí pre región Twin City. Tieto plánovacie rozhodnutia sú potrebné preto, aby sa dopravno-organizačné opatrenia a dopravná infraštruktúra v tomto regióne mohli rozvíjať v súlade s budúcimi ekonomickými a ekologickými požiadavkami. 

V súčasnom období nie sú k dispozícii žiadne kompatibilné dopravno-dopytové a mobilitné dáta, ktoré by zahŕňali celý Twin City región Slovenska a Rakúska. Najmä na Slovensku, kde nebol vykonaný už asi 30 rokov - aj napriek snahe v posledných rokoch –žiadny komplexný dopravný  prieskum.  To je čiastočne spôsobené tiež  nedostatkom  metodiky, čo je dôvodom, prečo je projekt považovaný za prípravu pre ďalší celoštátny prieskum v SK.

Ciele projektu

Cieľom tohto projektu je získať pre celý región Twin City aktuálne a kompatibilné mobilitné a dopravné dáta, pripraviť a poskytnúť ich pre širokú škálu aplikácií. Medzi možné aplikácie patrí najmä:

  • analýza a monitorovanie vývoja dopravných potrieb a mobility, ako aj ich dopadov na premávku, životné prostredie či bezpečnosť v doprave
  • hodnotenie účinnosti, zmysluplnosti a udržateľnosti opatrení dopravnej politiky
  • zvyšovanie kvality výstupov modelovania (napr. modelu  VKM AT-SK priamo v rámci projektu)
  • výskum v oblasti mobility a spoločnosti


Popri tom bude možné širokým zapojením potenciálnych používateľov dát v oboch krajinách zabezpečiť rozsiahle a opätovné využitie dát. To sa zabezpečuje na jednej strane ako súčasť projektu na zasadaniach poradného zboru. Na druhej strane bude po dokončení projektu uskutočnený rozsiahly workshop zúčastnených strán, ktorý bude zameraný na praktické využitie dát (napr.: prezentácia "Pilótnych" scenárov, vypracovaných aktualizovaným dopravným modelom AT-SK Verkehrsmodell AT-SK).

Výsledky projektu

správa prehľad projektu a publicita - čoskoro k dispozícii
správa dopravno-sociologický prieskum - čoskoro k dispozícii
správa cezhraničný prieskum - čoskoro k dispozícii
správa aktualizácia dopravného modelu - čoskoro k dispozícii

BRAWISIMO Datasets.zip (Note: data set was updated on 25.02.2016)

www.fvv.tuwien.ac.at